VTG Asian Bowl Da Qing Qianlong Nian Zhi Gold Gilt Feathers Raised Enamel 10" D

SKU: CG5045 Category:

$85.00

In Stock